Szukaj

Dane Klubu

Klub Świętego Huberta
ul. Zwycięzców 16 m 2
03-941 Warszawa

sekretariat@klubswhuberta.pl

Statut stowarzyszenia „Klub Świętego Huberta”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie o nazwie „Klub Świętego Huberta” zwane dalej „Klubem” jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach ( Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20, pozw 104 z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art.2

Obszarem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

Art. 3

Siedzibą Klubu jest Warszawa,

Art. 4

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.

 

Rozdział ll

Cele działania Klubu

Art.5

Celami działania Klubu są:

 1. działania na rzecz zachowania wartości przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zwierzymy dziko żyjącej,
 2. działania na rzecz ochrony środowiska przed zagrożeniami wynikającymi z postępującego niszczenia ekosystemów,
 3. reaktywowanie i kultywowanie najlepszych tradycji łowiectwa polskiego,
 4. popularyzowanie wiedzy o łowiectwie oraz związkach łowiectwa z kulturą,
 5. tworzenie intelektualnej platformy opiniotwórczej , zmierzającej do opracowania poczynań mających na celu dobro łowiectwa polskiego,
 6. działania zmierzające do poprawy sytuacji łowiectwa polskiego,
 7. kreowanie właściwego wizerunku łowiectwa w społeczeństwie i dbanie o godny wizerunek łowiectwa polskiego w opinii międzynarodowej,
 8. kreowanie i rozpowszechnianie wzorców etycznych wywodzących się z polskiej tradycji myśliwskiej.

 

Rozdział III

Sposoby realizacji celów Klubu

Art.6

Dla realizacji celów statutowych Klub :

 • prowadzi działalność popularyzatorską, wystawienniczą i wydawniczą,
 • współpracuje z autorytetami, organizacjami, związkami łowieckimi, przyrodniczymi a także proekologicznymi w kraju i zagranicą,
 • organizuje i wspiera imprezy kulturalne , naukowe, oświatowe, przyrodnicze łowieckie,
 • - oddziałuje, w sferze określonej celami, na władzę ustawodawczą, administrację rządową, samorządowa, organizacje pozarządowe, prowadzi także z nimi współpracę.

Art.7

Realizując powyższe cele Klub opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swych spraw.

 

Rozdział IV

Członkostwo w Klubie

Art, 8

 1. Istnieją trzy formy członkostwa w Klubie:
  • członkostwo rzeczywiste,
  • członkostwo honorowe,
  • członkostwo wspierające.
 2. Członkowie Klubu , którzy złożyli swe podpisy na akcie założycielskim Klubu w dniu 8 września 1998 roku noszą równocześnie tytuł Członków Założycieli.

Art 9

Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polski oraz cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, który:

 • reprezentuje wysoki poziom moralny i intelektualny,
 • nie był karany za przestępstwa pospolite i łowieckie, a także nie dopuścił się czynów hańbiących,
 • zobowiązuje się przestrzegać Statut Klubu,
 • złożył deklarację członkowską,
 • został wprowadzony przez co najmniej trzech członków rzeczywistych lub honorowych Klubu.

Nadanie członkostwa rzeczywistego może nastąpić uchwałą Zarządu. Uchwała Zarządujest skutecznie wiążąca pod warunkiem gdy żaden z członków rzeczywistych, obligatoryjnie powiadomionych o tym fakcie, nie wniesie do Zarządu w ciągu 60 dni w stosunku do tej osoby pisemnego, uzasadnionego zastrzeżenia,

Wniesienie zastrzeżenia przez choćby jednego z członków Klubu powoduje , iz osoba ta może być przyjęta wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia, po odbyciu rocznego okresu próbnego. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może w wyjątkowych przypadkach skrócić okres próbny.

Członkostwo honorowe Klubu nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie, pod warunkiem spełnienia przez kandydata następujących wymogów:

 • zasługuje na to ze względu na szczególne zasługi dla kraju lub ochrony przyrody,
 • swą dotychczasową działalnością dał dowód prawidłowego zaangażowania w ochronę przyrody, propagowanie prawidłowego myślistwa i kultywowanie najlepszych tradycji kultury łowieckiej,
 • według opinii Klubu będzie godnie go reprezentować,
 • został wprowadzony przez co najmniej pięciu członków rzeczywistych lub honorowych.

Art. 11

Członkostwo wspierające

Członkostwo wspierające nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie , pod warunkiem spełnienia przez kandydata, którym może być osoba fizyczna lub prawna, następujących wymogów:

 • swą dotychczasową działalnością dał dowód zaangażowania w ochronę przyrody,
 • zobowiązuje się przestrzegać Statut Klubu,
 • zobowiązuje się wpłacać na rzecz Klubu składkę w kwocie nie mniejszej niż określona przez Walne Zgromadzenie dla członków wspierających,
 • został wprowadzony przez co najmniej trzech członków Klubu.

Osoba prawna działa przez swego ustawowego przedstawiciela.

 Art. 12

W razie nie przyjęcia kandydata, Klub może odmówić podania powodu.

 Art. 13

Utrata członkostwa następuje wskutek:

 • śmierci członka Klubu,
 • wystąpienia z Klubu,skreślenia z listy członków Klubu uchwałą Zarządu za zaległości w płaceniu składek przez trzy okresy,
 • wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu na wniosek Straży Praw, w przypadku naruszenia postanowień statutu oraz działalności sprzecznej z uchwałami Klubu.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków i wykluczenia przez Zarząd przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 2l dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Art. 14

Prawa członków

 1. l. Prawa członków rzeczywistych Klubu:
 • bierne i czynne prawa wyborcze do władz Klubu,
 • korzystanie z dorobku i rekomendacji Klubu,
 • wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu.
 1. Prawa członków honorowych Klubu:
 • korzystanie z dorobku i rekomendacji Klubu,
 • doradzanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu.
 1. Prawa członków wspierających Klubu:
 • korzystanie z dorobku i rekomendacji Klubu, w tym dla własnych celów reklamowych.

Art. 15

 1. Obowiązkiem członków rzeczywistych Klubu jest propagowanie idei Klubu oraz wspieranie Klubu według sił i możliwości a nadto:
 • udział w pracach Klubu,
 • przestrzeganie norm moralnych i etycznych,
 • przestrzeganie zasad etyki myśliwskiej,
 • pogłębianie i propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej,
 • przestrzeganie niniejszego Statutu,
 • opłacanie składek członkowskich.
 1. Obowiązkiem członków honorowych Klubu jest propagowanie idei Klubu oraz
 • wspieranie Klubu według sił i możliwości a nadto:
 • przestrzeganie norm moralnych i etycznych,
 • przestrzeganie zasad etyki myśliwskiej,
 • pogłębianie i propagowanie wiedzy przyrodniczej iłowieckiej,
 • przestrzeganie niniejszego Statutu.
 1. Obowiązkiem członków wspierających Klubu jest propagowanie idei Klubu oraz-
 • wspieranie Klubu według sił i możliwości a nadto:
 • przestrzeganie norm moralnych i etycznych,
 • pogłębianie i propagowanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej,
 • przestrzeganie niniejszego Statutu,
 • opłacanie składek członkowskich określonych dla członków wspierających.

 

Rozdział V

Władze Klubu

Art.16

Władzami Klubu są:

 1. lWalne Zgromadzenie
 2. Zarząd
 3. Straż Praw

Art. 17

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.

Walne Zgromadzenie zwołuje co najmniej raz w roku Zarząd Klubu z inicjatywy własnej lub na wniosek przynajmniej połowy członków rzeczywistych , powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków rzeczywistych listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej trzydzieści dni przed terminem posiedzenia.

W razie pilnej potrzeby zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy członków rzeczywistych, nie później niż trzydzieści dni przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych Klubu z wyjątkami określonymi w niniejszym Statucie.

Prawo głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie rzeczywiści

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi z prawem głosu doradczego.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie programu działania Klubu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 • rozpatrywanie wyników kontroli Straży Praw,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • uchwalanie regulaminu prac Zarządu,
 • wybór Zarządu i Straży Praw,
 • uchwalanie zmian w statucie,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
 • nadawanie członkostwa rzeczywistego w trybie art9 pkt. 3,
 • skracanie okresu próbnego dla kandydatów na członków rzeczywistych w trybie art. 9 pkt.3 ,
 • nadawania członkostwa honorowego,
 • nadawanie członkostwa wspierającego,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia i wykluczenia z Klubu,
 • udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność Zarządu,
 • zatwierdzanie corocznego preliminarza budżetowego dla Zarządu.

 Art.18

 1. Organem wykonawczym jest Zarząd Klubu składający się z 5 członków. W jego skład wchodzą: Prezes, dwóch wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz.
 2. Członkowie Zarządu są wybierani spośród członków rzeczywistych Klubu uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnią swą funkcję przez okres czteroletniej kadencji.
 3. Zarząd Klubu kieruje się w swej działalności Statutem Klubu i niesprzeczny z nim regulaminem prac Zarządu, uchwalonym jednomyślnie przez Zarząd i zaaprobowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności całego składu Zarządu.
 5. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych podpisuje dwóch członków Zarządu : Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
 6. Do kompetencji Zarząd należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  • nadzór nad pracami członków w Klubie,
  • reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie W jego imieniu,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  • zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w oparciu o preliminarz budżetowy uchwalony przez Walne Zgromadzenie,
  • nadawanie członkostwa rzeczywistego W trybie art. 9 pkt. 2,
  • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o skrócenie okresu próbnego dla kandydatów na członków rzeczywistych W trybie art. 9 pkt. 3,
  • skreślanie i wykluczanie z Klubu w trybie określonym w art. 13 pkt. l,
  • zgłaszanie propozycji zmian W statucie.

Art. 19

 1. Straż Praw jest organem kontroli wewnętrznej i do jego uprawnień należy kontrola bieżącej działalności Klubu. Wyniki kontroli i wypływające z niej wnioski przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.
 2. Wybierana jest spośród członków rzeczywistych Klubu, nie będących członkami Zarządu, uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres czterech lat_
 3. Straż Praw składa się z 3 członków:
 • Przewodniczącego Straży Praw,
 • dwóch członków.
 1. Straż Praw pełni także rolę sądu koleżeńskiego i kontroluje przestrzeganie norm statutowych, moralnych i etycznych przez członków Klubu oraz stosuje następujące sankcje:
 • - upomnienie,
 • - wystąpienie do Zarządu Klubu z wnioskiem o wykluczenie członka z Klubu,
 1. Wnioski i sankcje Straży Praw zapadają większością dwóch trzecich, W tym głosem Przewodniczącego, przy obecności całej Straży Praw.

Art. 20

 W razie zmniejszenia się składu władz Klubu pochodzących z wyboru w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu , którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.

 

Rozdział VI

 Środki do prowadzenia działalności Klubu

Art. 21

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej.
 2. Wysokość składki członkowskiej ustala corocznie Walne Zgromadzenie określając jego dolną granicę odrębnie dla członków rzeczywistych i wspierających.
 3. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd w oparciu o zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie preliminarz budżetowy.

 

Rozdział VII

 Zmiana Statutu i sposób rozwiązania Klubu

Art. 22

Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane być mogą w następujący sposób:

 • propozycję zmian zgłasza Zarząd lub co najmniej dziesięciu członków rzeczywistych, następnie przekazana jest ona listem poleconym lub w inny skuteczny sposób wszystkim członkom rzeczywistym,
 • dyskusja i głosowanie nad propozycją zmian w Statucie odbywa się na Walnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż sześćdziesiąt dni po zgłoszeniu propozycji.

Art 23

 1. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów przy obecności najmniej połowy członków rzeczywistych Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie uchwalające rozwiązanie Klubu powołuje likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Warszawa, dnia 8 września 1998 roku